•   NAŠA CESTA KU „ZELENEJ ŠKOLE“

    školský rok 2017/2018

     

     

     

    1. Vytvorenie Kolégia Zelenej školy  - získame  akčných ľudí
    2. Environmentálny audit školy -  zistíme aktuálny stav našej školy
    3. Environmentálny akčný plán - navrhneme a zoradíme  nápady pre zlepšenie aktuálneho stavu 
    4. Monitoring a hodnotenie -  zhodnotíme ako napredujeme
    5. Pro-environmentálna výučba – zaktivizujeme ostatných žiakov aj dospelákov na škole 
    6. Informovanie a spolupráca - motivujeme  do spolupráce a akcie  aj ostatných v okolí
    7. Eko-kódex  - zakreslíme a opíšeme naše hodnoty  


      1. KROK Kolégium Zelenej školy

                V septembri boli naši žiaci oboznámení s programom Zelená škola formou nástenky, letákov, triednymi učiteľmi a aj osobne koordinátormi našej školy. Kolégium Zelenej školy tvorí akčná skupina ľudí zo školy a jej okolia, ktorí chcú rozhodovať o tom, ako bude vyzerať naša škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti.

    V kolégiu sa rozhodli pracovať nasledovní:

     

    Členovia:

    Ing. Krížová Alexandra - koordinátor pre 2. stupeň

    Mgr. Pisarčíková Vladimíra - koordinátor pre 1. stupeň (4- 5.roč)

    PaedDr. Murínová Jana - RŠ

    Vaterka Štefan – školník  Zber triedeného odpadu

    Vaterková Marta - upratovačka

    Rafajová Olga - rodič

    Ďurčáková Katarína - rodič

    Murín Marián – starosta obce – čestný člen 

     

    Žiaci

    Bjaloňová V. – 4.A , Juríčková P. 4.B,

    Jurčák G.-  5.A , Kosmeľ  Š. - 5.B 

    Kriššová L., Babečková S. - 6.A , Mrocek M., Kozaňák A. - 6.B,

    Judiak A., Veselovská Ľ. – 7.A,

    Durčák O., Holubjak  A., Rončák A. – 7.B, 

    Kšenzuláková K. – 8.A, Jozefiak T., Kšenzuľáková P. - 8.B