• PROJEKT „ZELENÁ ŠKOLA“

    Tento školský rok 2017/2018 sa naša škola prvýkrát zapojila do programu Zelená škola. Je to najväčší eko-program pre školy u nás i vo svete. Pomáha učiteľom a žiakom nielen sa o prírode učiť, ale aj prakticky konať. Bez aktívneho zapojenia žiakov nemôže byť žiadna škola "zelenou".

    Spomedzi šiestich tém Voda, Odpad, Zelené nakupovanie, Zeleň a ochrana prírody, Energia, Doprava a ovzdušie, sme si zvolili tému ODPAD. Škola a športový areál poskytujú vhodné podmienky na vyučovanie a vzdelávanie našich žiakov a o priestory sa treba starať a zveľaďovať ich.

    Spolu so žiakmi a poverenými pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy budeme postupovať pri napĺňaní jednotlivých krokov Zelenej školy. Spolu ich je sedem - Kolégium, Audit, Akčný plán, Monitoring a hodnotenie, Pro-environmentálna výučba, Informovanie a zapojenie komunity, Eko-kódex. Po zvládnutí týchto krokov sa budeme v tomto školskom roku uchádzať o udelenie certifikátu Zelená škola. Usilujme sa o to spoločne. Budeme radi ak nám pri plnení  a organizovaní akcií pomôžu aj rodičia.Väčšina práce je však na nás, žiakoch a pedagógoch. Práce a aktivity  koordinuje a usmerňuje Kolégium Zelenej  školy, ktoré povedie p. RŠ Murínová Jana. Kolégium tvorí 12 žiakov II. stupňa a 4 žiaci I. stupňa, 4 nepedagogickí zamestnanci. Koordinátorom pre I. stupeň je p. uč. Pisarčíková Vladimíra a pre II. stupeň p. uč. Krížová Alexandra.

     

     

    7 krokov ZELENEJ ŠKOLY

    1.       Kolégium Zelenej školy - akčná skupina a organizačný garant programu na škole;

    2.       Environmentálny audit - analýza súčasného stavu školy vo vybranej téme, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (viď Environmentálny akčný plán);

    3.       Environmentálny akčný plán (EAP) - dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;

    4.       Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu - priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;

    5.       Pro-environmentálna výučba – zapracovanie environmentálnej výchovy do vyučovania.;

    6.       Informovanie a spolupráca - presah environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;

    7.       Eko-kódex - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy.