• ISCED 1, ISCED 2: RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ZŠ - 2018-2019
    Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. Plán Spolu 1.-4. 5. 6. 7. 8. 9. Plán Spolu 5.-9.
    Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 9 8 7 7 31 31 5 5 4 5 5 24 24
    SJL(RU)     1     1     1       1
    anglický jazyk     3 3 6 6 3 3 3 3 3 15 15
    Základy anglického jazyka   1       1              
    anglický jazyk (RU)           0 1 1     1   3
    2. cudzí jazyk                      1   1
    2. cudzí jazyk (RU)                 2 2 1   5
    Matematika a práca s informáciami matematika 4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 4 21 20
    matematika (RU)           0       1 1   2
    informatika     1 1 2   1 1 1 1 1 4 5
    Človek a príroda prvouka 1 2     3 3              
    prírodoveda     1 2 3 3              
    fyzika               2 1 2 1 6 6
    chémia                 2 2 1 5 5
    biológia              2 1 2 1 1 7 7
    biológia (RU)               1     1   2
    environment. vých.             1           1
    Človek a spoločnosť                                                                                                         vlastiveda      1 2 3 3              
    dejepis             1 1 1 1 1 6 5
    dejepis (RU)               1     2   3
    geografia              2 1 1 1 1 6 6
    občianska náuka                1 1 1   4 3
    Človek a hodnoty nábož.  výchova/Etv   1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5
    Človek a  svet práce pracovné vyučovanie      1 1 2 2              
    svet práce                       1 1 1
    technika             1 1 1 1 1 5 5
    Umenie a kultúra hudobná výchova  1 1 1 1 4 4 1 1 1 1   4 4
    výtvarná výchova  2 2 1 1 4 6 1 1 1 1   4 4
    regionálna výchova 1 1 1 1   4 1 1 1       3
    Zdravie a pohyb telesná a šport. vých. 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10
    telesná výchova (RU) 1 1       2             0
    Spolu povinná časť 20 20 23 25 86 88 24 25 26 27 24 127 126
    Spolu nové uč.predmety 1 2 1 1   5 2 1 1 2 0   6
    Voliteľné hodiny 1 1 1 0   3 1 3 3 1 6   14
    Spolu : povinná  časť + nové predmety + voliteľné hodiny 22 23 25 26   96 27 29 30 30 30   146
    CELKOVÝ POČET VYUČ. HODÍN V ROČNÍKU-TABUĽKOVÝ 22 23 25 26   96 27 29 30 30 30   146