• 2. KROK

                Environmentálny audit školy

    V mesiacoch október - november vykonali  žiaci Kolégia spolu so spolužiakmi  Environmentálny audit  školy, aby  zistili  vplyv našej školy na životné prostredie. V každej z  tém  Zelenej školy :  Voda, Odpad, Zelené nakupovanie, Zeleň a ochrana prírody, Energia, Doprava a ovzdušie, našli nedostatky,  no po zhodnotení  s ostatnými členmi kolégia sme sa zamerali na tému ODPAD. Problematika  odpadu sa na našej škole rieši už dlhšie, ale ako sa ukázalo, nie dostatočne. Je to na nás dôsledných, aby sme napomínali ľahostajných a na tých ľahostajných, aby zlepšili svoj postoj k životnému prostrediu. Zistené problémy :

    • veľa odpadu
    • nedostatočné triedenie odpadu
    • nedostatok triediacich nádob
    • odpad  v školskom areály
    • chýba kompostovisko

    Návrhy a opatrenia :

    • motivovať  žiakov a zamestnancov školy  k dôslednejšiemu triedeniu odpadu formou prezentácie, nástenky a letákov,
    • znížiť množstvo odpadu  -  vo väčšej miere používať umývateľné nádoby  desiatu a nápoje,  

    podľa možnosti obojstranne  využívať papier,

    • skvalitniť triedenie odpadu  - v triedach vytvoriť kontrolné hliadky, 
    • zaviesť  triedenie  nových surovín  (biologický odpad, olej, plechovky)
    • využiť odpad ako surovinu (výroba tašiek, pozdravov)
    • doplniť do tried dostatok  triediacich nádob
    •  postaviť kompostovisko