• ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN

    šk.r. 2017/2018 na našej škole prebieha triedenie a zber papiera, plastu, tetrapaku, plechoviek, konzerv, plastových vrchnáčikov a použitého kuchynského oleja. Najlepší žiaci - zberači pôjdu na konci šk. r.  na zaujímavý výlet.

    Pokyny k zberu

    ZBER Papiera                                           

    Zviazaný a podpísaný papier odovzdať p. školníkovi pred garáž ZŠ. 

     

     

     

     

    ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

    Prineste použitý kuchynský olej do školy a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

    Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Napríklad sa z neho vyrobí biopalivová zložka, ktorá sa primiešava do motorovej nafty, čím sa znižujú emisie skleníkových plynov.

    Olej je dôležité zbierať do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Olej nalievajte vychladnutý! Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte pánovi školníkovi, ktorý zapíše  množstvo odovzdaného oleja.

     

    ZBER PLASTOV, PLECHOVIEK, KONZERV  A TETRAPAKOV

    Pred tým,  než plast odnesiete do zbernej nádoby urobte ešte jednu dobrú vec, zmenšite jeho objem. Je to veľmi jednoduché. Uvoľníte uzáver a obal jednoducho stlačíte. V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem, pristúpiť s nohou a zakrútiť uzáver.

    Plastové uzávery môžeš zbierať samostatne a odovzdať do skladu v šatni pre 3. a 4. ročník.

    Lístok s menom a počtom kusov vrchnákov odovzdať p. uč. Rončákovej.

     

    ZBER PLECHOVIEK

     

    ZBER TETRAPAKOV    

                                                   

     

    Oddelené 4 rohy od základného obalu                                        

    Stlačený obal - pohľad z hora 

                                                                                             

    Stlačený obal - pohľad z boku 

                                                                                        

    Stlačené plechovky a tetrapaky vložte do vriec, napíšte svoje meno, triedu a zaneste pánovi školníkovi.

    Pokiaľ sa objem zmenšíme na jednu štvrtinu, zvoz  zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď by sme hádzali obaly nezmenšené.